Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Zrozumienie istoty oceniania kształtującego oraz nabycie umiejętności wykorzystywania go w praktyce.

TREŚCI SZKOLENIA

  • Istota oceniania kształtującego,
  • Informacja zwrotna jako podstawa oceniania kształtującego,
  • Określanie celów lekcji w tym z wykorzystaniem podstawy programowej,
  • Na co będę zwracała uwagę oceniając… czyli kryterium sukcesu oraz jego formułowanie,
  • Różne sposoby formułowania informacji zwrotnej ( ustnej i pisemnej ),
  • Rodzaje pytań kluczowych i sposoby ich tworzenia ,
  • Techniki zadawania pytań,
  • Tworzenie konspektów lekcji z wykorzystaniem oceniania kształtującego,
  • Opracowanie arkusza obserwacji lekcji,
  • Zasady nauczyciela stosującego ocenianie kształtujące.
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc